ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. DEFINITIES

Onder de benaming “Esri” zoals hierna gebruikt dient te worden verstaan “Esri BeLux N.V.”.

 

  1. TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die door Esri is aanvaard. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Esribetreffende andere voorwaarden zal het feit dat de Koper ons een bestelling (een aanneming van werken, leveringen of diensten) toevertrouwt, op zich inhouden dat de Koper al onze hiernavermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene en bijzondere voorwaarden die voorkomen in enige bestelbon of ander document uitgaand van de Koper zijn ons niet tegenstelbaar.

 

  1. LEVERING

3.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de goederen steeds geleverd af fabriek van Esri en verzonden op risico van de Koper. De vervoerkosten (alsook de eventuele verzekering tijdens het vervoer) en de eventuele verplaatsings-, reis- en verblijfkosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, steeds voor rekening van de Koper.

3.2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Esri niet. Vertraging in de levering of de uitvoering, welke ook de oorzaak ervan is, geeft geen recht op enige schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

 

        4.PRIJS

4.1. De prijzen zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het aanbod of de prijsofferte van Esri geldende waarden van lonen, materialen en overige prijsindices. Esri behoudt zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen indien deze waarden een wijziging ondergaan.

4.2. In de prijzen is niet inbegrepen de B.T.W., noch gelijk welke andere belastingen, douane- of invoerrechten en gelijkaardige kosten, die ten laste zijn van de Koper.

 

  1. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Bij niet-betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag, alsmede een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 60 euro) als schadevergoeding.

5.3. Onverminderd de bovenvermelde bepalingen behoudt Esri zich te allen tijde het recht voor om elke verdere uitvoering van werken, leveringen of diensten op te schorten tot volledige betaling van de aan Esri verschuldigde bedragen, of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte.

 

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van Esri, met dien verstande dat het risico voor verlies en/of beschadiging zal overgaan op de Koper zoals voorzien in Artikel 3.

Bij niet-betaling op de vervaldag mag Esri, op kosten van de Koper, de geleverde goederen onmiddellijk terugnemen, en dat enkel door middel van een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de Koper, onverminderd het recht van Esri om schadevergoeding te vorderen.

 

  1. VORDERINGEN

Alle klachten aangaande zichtbare gebreken in de door Esri uitgevoerde of gepresteerde werken, leveringen of diensten moeten onmiddellijk bij de levering schriftelijk aan Esri worden medegedeeld, terwijl klachten betreffende verborgen gebreken, vastgesteld binnen een termijn van vier (4) maanden na uitvoering van de desbetreffende werken, leveringen of diensten binnen de vijf (5) dagen na vaststelling van het gebrek schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Esri moeten worden bekendgemaakt.

Indien de Koper nalaat om schriftelijk kennis te geven van gelijk welke klacht binnen de bovenvermelde tijdslimieten, zal dit worden beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de werken, leveringen of diensten en als een afstand door de Koper van elke vordering met betrekking daarop.

Alle betwiste goederen moeten door de Koper onaangeroerd ter beschikking van Esri worden gehouden en mogen niet worden terugbezorgd aan Esri zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming.

Ingeval een klacht vanwege de Koper door Esri is aanvaard, beperkt de aansprakelijkheid van Esri zich ertoe om naar zijn keuze de betwiste goederen te herstellen of te vervangen, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere verantwoordelijkheid, tussenkomst of vergoeding vanwege Eurosense.

Esri zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte of onrechtstreekse schade die is opgelopen door de Koper in verband met de door Esri uitgevoerde of gepresteerde werken, leveringen of diensten.

 

  1. ONTBINDING

Esri behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.

 

  1. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

Op alle overeenkomsten met Esri is enkel het Belgisch Recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.