Innovatieve StoryMaps voor Lokale Beleidsvorming

In een steeds veranderende maatschappij is het van cruciaal belang dat beleidsmakers en organisaties beschikken over de juiste informatie om effectieve strategieën te ontwikkelen. Een waardevol instrument dat deze behoefte vervult, is de kansarmoedeatlas. Deze atlas werd ontwikkeld door het Steunpunt Data & Analyse van de provincie West-Vlaanderen. De kern van het steunpunt haar missie is het verbeteren van de kwaliteit van beleidsplanning door middel van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses.

Klik op de afbeelding om de kansarmoedeatlas editie 2023 te ontdekken.

Kansarmoedeatlas provincie West-Vlaanderen

Wat doet het Steunpunt Data & Analyse

  1. Cijfer- en Kaartmateriaal: We stellen uitgebreide datasets en kaarten ter beschikking en analyseren deze om de externe omgeving waarin besturen en organisaties werken in kaart te brengen. Deze visuele representaties van gegevens helpen bij het begrijpen van de complexe context waarin beslissingen worden genomen.
  2. Eigen Registratiegegevens: We verwerken en analyseren de registratiegegevens van organisaties en diensten. Dit biedt inzichten die specifiek zijn voor de klant, waardoor ze afgestemde beleidsbeslissingen kunnen nemen.
  3. Methodologische Knowhow: We delen onze expertise met betrekking tot het interpreteren van cijfers, het opzetten en uitvoeren van onderzoek, en het opstellen van beleidsplanning. Ons doel is om klanten te voorzien van de tools en kennis die ze nodig hebben om effectieve beslissingen te nemen.
  4. Onderzoeksbegeleiding: We bieden begeleiding bij het ontwikkelen en implementeren van onderzoeksmethodieken, zowel op basis van onze eigen expertise als op aanvraag van klanten.

De klanten van het Steunpunt Data & Analyse

  • Lokale Besturen: We ondersteunen gemeenten bij het verkrijgen van inzichten die specifiek zijn voor hun regio, wat hen helpt bij het ontwikkelen van effectieve lokale beleidsplanning.
  • Bovenlokale Organisaties: We bieden waardevolle gegevens en analyses voor organisaties die op regionaal of provinciaal niveau actief zijn.
  • Collega’s van Provinciale Diensten: Onze collega’s binnen provinciale diensten kunnen rekenen op onze expertise en ondersteuning om gegevens te interpreteren en te gebruiken voor hun beleidsdoeleinden.

Samenwerking tussen provincies

In elke Vlaamse provincie bestaat er een Steunpunt Data & Analyse, weliswaar elk met een eigen werking en visie. Maar er is wel een hele sterke interprovinciale samenwerking op vlak van data en zo werd de webtoepassing Provincies in cijfers geboren (https://provincies.incijfers.be/). Het is een tool om op een gebruiksvriendelijke manier data over heel uiteenlopende thema’s te ontsluiten. Op de website van provincies in cijfers kan je een heel ruim aanbod van recente data terugvinden en opzoeken. De opzet is dat de website een instrument kan zijn in het kader van beleidsplanning.

Veel data is beschikbaar op fijnmazig niveau (statistisch sectorniveau). Dit niveau wordt ook door het Steunpunt Data & Analyse gebruikt in de kansarmoedeatlas. Deze atlas wil een antwoord bieden op enerzijds de vraag welke buurten in de provincie West-Vlaanderen kansarm zijn en wat de kenmerken van deze buurten zijn, maar anderzijds ook op de vraag hoe deze buurten evolueren doorheen de tijd.

De kansarmoedeatlas wil ruimtelijke concentraties van mogelijke kwetsbare gezinnen in kaart brengen, om zo gerichte maatregelen te kunnen nemen. De atlas wordt regelmatig geüpdatet, zodat de gegevens altijd actueel zijn en beleidsmakers de informatie hebben die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen.

De atlas met de provinciale resultaten is vooral een wetenschappelijke studie. Maar de atlas moet ook een werkinstrument zijn om lokaal ermee aan de slag te kunnen. In de voorbije 10 jaar bleek de atlas voor vele lokale besturen een belangrijke houvast te zijn bij de bepaling en uitvoering van een lokaal armoedebeleid.

Daarom zijn er eveneens gemeentelijke analyses beschikbaar. Hiervoor werd bij de nieuwste editie een verschuiving gemaakt naar StoryMaps, een heel gebruiksvriendelijke manier om kaartmateriaal weer te geven. Het is een dynamische en efficiënte tool om de resultaten van de kansarmoedeatlas weer te geven. Vroeger werden de gemeentelijke analyses handmatig gemaakt, maar door StoryMaps wordt er nu veel tijd bespaard en zijn er meer mogelijkheden om op maat te kunnen werken.

De kansarmoedeatlas is een krachtig hulpmiddel dat niet alleen de kwaliteit van beleidsplanning verbetert, maar ook de weg opent naar meer inclusieve en doeltreffende besluitvorming.