ESRI GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Het Esri Gegevensbeschermingsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de verwerking en de bewaring van de persoonsgegevens die Esri verzamelt. Het beschrijft eveneens uw rechten met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de verbetering van uw persoonsgegevens.  Door onze websites, producten of diensten te gebruiken geeft u toestemming aan Esri om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, te gebruiken, en te bewaren overeenkomstig dit Esri Gegevensbeschermingsbeleid. Gelieve dit document te lezen vooraleer u uw persoonsgegevens aan ons overmaakt.

Het Esri Gegevensbeschermingsbeleid is in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door:

ESRI BELUX NV

Nerviërslaan 54

1780 Wemmel

Belgium

Company number BE0463.388.893

Tel: +32 (0)2 460 74 80

E-mail: info@esribelux.com

 

Aan wie is dit gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit beleid is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospecten, sollicitanten, gebruikers en personen die belangstelling tonen voor onze producten en/of diensten.

 

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen wij en verwerken wij?

Persoonsgegevens omvatten elke informatie die kan gebruikt worden om u te identificeren als een specifiek individu. Het omvat de volgende gegevens:

Natuurlijke personen:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, cv, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, rekeningnummer.

Rechtspersonen;

Naam onderneming, postadres, btw-nummer, rekeningnummer.

Contactpersoon: naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres.

 

Waarom slaat Esri mijn persoonsgegevens op?

De persoonsgegevens die wij opslaan worden door Esri gebruikt om:

 • overeenkomsten uit te voeren,
 • bestellingen te verwerken en diensten, producten en data te leveren zoals door de klant gevraagd,
 • te informeren over onze diensten en producten,
 • technische ondersteuning en productondersteuning te leveren,
 • toegang te verlenen tot bepaalde beperkt toegankelijke pagina’s op onze websites,
 • website- en softwareproblemen te analyseren en op te lossen,
 • de noden van onze klanten te begrijpen,
 • marktonderzoek te doen en publiciteitscampagnes te voeren op basis van ons rechtmatig belang. We streven steeds naar een evenwicht tussen ons rechtmatig belang en de bescherming van uw persoonsgegevens,
 • nieuwsbrieven en publiciteitsmateriaal te sturen,
 • vragen van klanten te beantwoorden,
 • personeel werven
 • klachten te behandelen,
 • fraude en misbruik tegen te gaan.

De opslag van uw persoonsgegevens laat ons ook toe om klanten te registreren voor opleidingen of conferenties, om vragen te stellen die een rechtstreeks antwoord vereisen, om bestellingen van onze nieuwsbrieven en andere publicaties uit te voeren.

Met wie deelt Esri mijn persoonsgegevens?

Esri kan uw persoonsgegevens delen met de onderaannemers die we gebruiken om bepaalde diensten voor ons uit te voeren (reclamebureau’s, ICT-leveranciers, cloudproviders, e-mail service providers, …). Onze onderaannemers kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken op basis van onze instructies. Bovendien kan Esri uw gegevens delen met haar filialen. Onze filialen hebben eveneens de plicht uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Esri zal uw persoonsgegevens doorgeven wanneer dat verplicht is bij wet, of wanneer Esri te goeder trouw van mening is dat doorgave van de gegevens noodzakelijk is om (1) aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals bv. in het kader van de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde of in antwoord op vragen van autoriteiten die instaan voor de wetshandhaving, of om fraude, misbruik of een werkelijk dreigend gevaar af te wenden of (2) om de wettelijke rechten van Esri te beschermen en te verdedigen.

Uw persoonsgevens kunnen gedeeld worden met derde partijen in de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval zullen uw persoonsgegevens beschgermd worden door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.

Hoe lang bewaart Esri mijn persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens van onze klanten, sollicitanten en gebruikers zo lang als nodig voor het leveren van onze producten en onze diensten, voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor de uitvoering van onze overeenkomsten.

Zijn mijn persoonsgevens beveiligd?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. We nemen alle gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Wat zijn mijn rechten?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Op uw eenvoudige vraag zal Esri u informeren of het al dan niet persoonsgegevens van u bewaart. Esri zal u toegang verlenen tot uw persoonsgegevens en uw gegevens verbeteren indien u dat vraagt. U hebt het recht om de vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen indien de verwerking ervan niet gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving. U kunt zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden evenals tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden. Om uw rechten uit te oefenen of indien u een vraag heeft betreffende uw persoonsgegevens kan u ons contacteren per email aan het e-mailadres privacy@esri.com of per post aan het postadres Esri BeLux NV, Nerviërslaan 54, 1780 Wemmel, België. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.